Home

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 20 maart in het clubgebouw aan de Hof van Blom.

Jaarvergadering IJsvereniging Hattem

Op woensdag 20 maart 2019 houdt de IJsvereniging Hattem haar jaarlijkse jaarvergadering in het clubgebouw aan het Hof van Blom te Hattem.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 22 maart 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag
7. Begroting 2019/2020
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Vaststelling contributie 2019/2020
11. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren B. Dekker, K. Vrijburg en B. Oosting. Tegen kandidaten ondersteund door tenminste 10 leden, kunnen tot aanvang van de vergadering worden voorgedragen bij de secretaris, telefoon 038-4447482.
12. Rondvraag
13. Sluiting

Herma Vermeulen
secretaris

weeronline.nl Altijd jouw weer

WELKOM OP DE WEBSITE VAN IJSVERENIGING HATTEM 

       

UPDATE 20 januari 2019

Lekkage ijsbaan Hattem.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de ijsbaan weer onder water te zetten. Dit komt doordat is gebleken dat de baan lek was. na langdurig zoeken is er een lek gevonden en dit is door de aannemer verholpen, hopelijk is hiermee nu de lekkage over.

Wij hopen dat de vorst nog even doorzet en dat wij de baan weer net als vorig jaar kunnen openstellen.